Account Voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN AKAHA Nederland B.V.
1. ALGEMEEN
1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst waarbij wij als verkoper optreden.
1.2 Van deze algemene verkoopvoorwaarden afwijkende bedingen of voorwaarden door inkopers, leveranciers of anderen op hun briefpapier, orderbevestigingen of anderszins gesteld of gedeponeerd, zijn slechts bindend, indien en nadat wij deze uitdrukkelijk schriftelijk hebben bevestigd en gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij zij gemaakt zijn.
2. AANBIEDINGEN
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2.2 De overeenkomst komt eerst tot stand zodra wij de opdracht hebben bevestigd.
3. TEKENINGEN EN BESCHRIJVENDE DOCUMENTEN
3.1 De gewichten, afmetingen, capaciteiten, prijzen, arbeidsvermogens en andere gegevens voorkomende in de catalogi, prospectussen, circulaires, advertenties, afbeeldingen en prijslijsten moeten beschouwd worden als benaderende waarden.
Deze gegevens zijn slechts bindend wanneer de overeenkomst ze uitdrukkelijk vermeldt of naar verwijst.
3.2 De tekeningen en technische documenten welke de gehele of gedeeltelijke fabricatie van het materiaal mogelijk maken en welke voor of na het tot stand komen van het contract aan de koper worden verstrekt, blijven ons eigendom. Zonder toestemming mag de koper deze documenten niet gebruiken. Hij mag ze noch kopiƫren, noch namaken, niet aan derden ter beschikking stellen of ter inzage geven. Deze tekeningen en documenten zijn eigendom van de koper wanneer een speciale clausule dit vermeldt of wanneer ze gevoegd zijn aan een voorafgaand studiecontract, waarin wij ons het eigendomsrecht niet voorbehouden.
3.3 Bij aanvang van de garantietijd, zoals deze bepaald wordt in artikel 11, kan de koper op aanvraag, gratis over nadere inlichtingen en andere tekeningen beschikken welke hem zullen worden toegezonden. De afgeleverde documentatie zal echter voldoende gedetailleerd zijn om voor de koper de installatie, de in werkingstelling, het gebruik, het onderhoud en de meest voorkomende herstellingen van het materiaal mogelijk te maken. Deze inlichtingen en tekeningen worden eigendom van de koper. De beperkingen betreffende het gebruik der documenten als gemeld in lid 2 van dit artikel zijn hier niet van toepassing. Niettemin zullen wij kunnen bepalen dat ze vertrouwelijk blijven.
4. MEERWERK
4.1 Wij zijn te allen tijde bevoegd verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen zodra daarvoor een in rekening te brengen bedrag bekend is.
4.2 Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen op verlangen van de koper tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven of in afwijking van het overeengekomen wordt geleverd en/of aangebracht en/of door ons verricht.
5. PRIJZEN
5.1 De door ons opgegeven prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek en zijn exclusief emballage, transportkosten, omzetbelasting en alle overige belastingen en heffingen, welke voor rekening komen van de opdrachtgever.
5.2 Indien na de datum van aanbieding een of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
6. EIGENDOMSVOORBEHOUD
6.1 Zolang de geleverde goederen niet door de koper zijn betaald, zulks met inbegrip van alle bijkomende kosten en verrekeningsposten blijven de goederen eigendom van AKAHA Nederland B.V..
7. PLAATS EN TERMIJN VAN LEVERING
7.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, vindt de levering plaats af onze fabriek, af ons magazijn, dan wel het magazijn en/of de fabriek van herkomst.
7.2 Indien enige termijn voor de levering overeengekomen is, houdt dit alleen in dat wij naar beste vermogen de overeengekomen termijn in acht zullen nemen, zonder dat overschrijding van de termijn de koper het recht geeft ontbinding en/of vergoeding van enige schade, welke dan ook, te vorderen.
7.3 Indien echter een bindende termijn uitdrukkelijk is overeengekomen, geeft de overschrijding van de termijn de koper uitsluitend recht op vergoeding van de geleden schade te vorderen, welke steeds beperkt zal zijn tot het bedrag van de overeengekomen verkoopprijs, onverminderd het bepaalde in artikel 11 van deze voorwaarden.
7.4 De levertijd gaat eerst in, wanneer de order door ons is bevestigd, alle voor de uitvoering van de overeenkomst nodige gegevens in ons bezit zijn en de wederpartij al haar verplichtingen tot dan is nagekomen.
7.5 Overschrijding van een uitdrukkelijk overeengekomen bindende termijn zal nimmer leiden tot enige schade- vergoeding, voor zover overschrijding veroorzaakt is door een doen of laten van de koper zelf. Een dergelijk geval doet zich in ieder geval voor indien wij ons verbonden hebben tot montage en/of installatie van het te leveren product en de koper niet alles heeft gedaan ons die montage en/of installatie ongestoord te laten (doen) uitvoeren.
8. LEVERINGS EN RISICO-OVERGANG
8.1 Bij de overgave van de goederen aan de expediteur of vervoersondernemer, uiterlijk echter bij het verlaten van onze fabriek of ons magazijn dan wel het magazijn en/of fabriek van herkomst, gelden de goederen als geleverd en gaan alle risico's welke direct of indirect met de goederen verband houden op de koper over.
9. BETALING
9.1 De betalingen worden uitgevoerd volgens de modaliteiten voor beide partijen vastgesteld.
9.2 Betaling van meerwerk geschiedt zodra dit aan de koper in rekening is gebracht en wel binnen de termijn als op de factuur vermeld.
9.3 Indien de koper niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar een percentage van 4 punten boven het wisseldisconto van De Nederlandsche Bank.
9.4 Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk die door ons gemaakt worden uit hoofde van niet nakoming door de koper van enige verplichting jegens ons, zullen ten laste van de koper komen. Bij niet tijdige betaling zullen de
buitengerechtelijke kosten tenminste 10% van het verschuldigde bedragen.
9.5 Indien de koper in gebreke blijft met de betaling van enig opeisbaar bedrag, zullen wij gerechtigd zijn verdere leveranties aan de koper op te schorten, ofwel de aan deze leveranties ten grondslag liggende koopovereenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks onverminderd het recht op schadevergoeding.
9.6 Alle betalingen zullen eerst strekken tot voldoening van kosten, schaden en interesse en pas daarna tot voldoening van de verschuldigde koopsom.
10. OVERMACHT
10.1 Wij zullen in geen geval aansprakelijk zijn voor niet of niet tijdige nakoming van onze verplichtingen ten gevolge van overmacht.
10.2 In geval van overmacht zullen wij gerechtigd zijn des verkiezend ofwel de overeengekomen leveringstermijn te verlengen met de duur der overmacht, ofwel de overeenkomst respectievelijk het niet uitgevoerde gedeelte daarvan, te annuleren.
10.3 Als overmacht zal ondermeer gelden oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstaking of uitsluiting, brand, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoring en inkrimping der productie, gebrek aan grondstoffen of verpakkingsmateriaal, stagnatie in het vervoer, storende wettelijke bepalingen, beperkingen van de invoer of andere beperkingen van overheidswege alsmede elke belemmerende omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van ons afhankelijk is zoals niet of niet tijdige levering van goederen en diensten door derden die door ons ingeschakeld zijn.
11. GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID
11.1 De verkoper neemt voor de door hem geleverde goederen of door hem geleverd werk gedurende 6 maanden de onder sub 3 omschreven garantie op zich.
Deze termijn van 6 maanden begint te lopen:
- Indien het betreft levering van goederen zonder montage onzerzijds op het moment van levering als bedoeld in artikel 8 van deze voorwaarden.
- Indien het betreft door ons geleverd werk, op het moment waarop wij de door ons te leveren installatie bedrijfsklaar ter plaatse hebben opgesteld.
11.2 Voor bepaalde onderdelen, al dan niet door ons vervaardigd, welke limitatief worden opgesomd, kan zo nodig, een respectievelijk verschillende duur van garantie in het contract opgenomen worden.
11.3 Uitgesloten van garantie zijn alle filtermaterialen en specifieke slijtdelen.
De garantie bestaat daarin, dat wij die gebreken van het geleverde - benevens alle schade welke tengevolge daarvan aan het door ons geleverde object mocht ontstaan - waarvan de koper bewijst, dat zij gedurende de in het lid 1 van dit artikel bedoelde garantietermijn aan het licht zijn getreden, uitsluitend of overwegend als direct gevolg van ondeugdelijk materiaal en/of onvoldoende constructie en anderzijds binnen 8 dagen na het aan de dag treden ervan aan ons worden gemeld, zo spoedig mogelijk voor rekening van ons zullen herstellen.
11.4 De voldoening aan hetgeen wij ingevolge deze garantie op ons genomen hebben, geldt als enige en algehele schadevergoeding. Iedere verdere aansprakelijkheid hetzij voor directe, hetzij voor indirecte schade waaronder vervolgschade en bedrijfsschade, kosten en interesse uit welke hoofde ook, wordt door ons uitdrukkelijk uitgesloten.
12. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
12.1 Op al onze verkoopovereenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen welke ter zake van of in verband met onze verkoopovereenkomsten en andere daaruit voortvloeiende mochten rijzen, worden naar onze keuze beslist door de bevoegde rechter in het Arrondissement Dordrecht.